Projekty strategiczne

 

Na etapie przygotowywania programu na lata 2021-2027 każde województwo było zobowiązane zaplanować środki na projekty strategiczne, czyli inwestycje, które są ważne i potrzebne dla regionu. Te kluczowe projekty są niezwykle istotne pod względem osiągnięcia celów programu i podlegają szczególnemu monitorowaniu oraz promocji. Ponadto ich wybór wiązał się z kryteriami i procedurami, które są niedyskryminujące, przejrzyste, zapewniają dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i równouprawnienie płci oraz uwzględniają Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, zasady zrównoważonego rozwoju i unijną politykę w dziedzinie środowiska.

W naszym województwie operacji o znaczeniu strategicznym jest 10 i dotyczą one różnych dziedzin, np. transportu, zdrowia, rynku pracy, edukacji, pieczy zastępczej, transformacji cyfrowej.

Zobacz, jakie kluczowe inwestycje są realizowane na Dolnym Śląsku: