Priorytet FEDS.08 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku

O fundusze europejskie w tym priorytecie mogą ubiegać się m.in.: duże przedsiębiorstwa, instytucje rynku pracy, jednostki naukowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, MŚP, niepubliczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, organizacje zrzeszające pracodawców, ośrodki kształcenia dorosłych, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, uczelnie, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), osoby fizyczne, partnerzy społeczni.

Priorytet składa się z następujących działań:

Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji

Działanie FEDS.08.03 Dostęp do edukacji – ZIT -  działania wdrażane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Celem obu działań jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia na kilku poziomach edukacji, w szczególności dla grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie. W ramach działania 8.3 będą realizowane projekty zidentyfikowane w dokumentach strategicznych jednostek samorządu terytorialnego.

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, również dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe oraz społeczno-emocjonalne, wyposażenie, doposażenie, adaptacja pomieszczeń ośrodków wychowania przedszkolnego)
 • kursy, studia podyplomowe i inne formy wsparcia kadry pedagogicznej i zarządzającej;
 • rozwój kształcenia ogólnego i zawodowego
 • działania wspierające zdrowie psychiczne dzieci i uczniów
 • działania z zakresu edukacji ekologicznej
 • działania na rzecz budowania i wzmacniania wśród uczniów umiejętności STEM/STEAM (ten model w edukacji oznacza połączenie pięciu dziedzin, którymi są: nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka)
 • rozwój sieci „szkół ćwiczeń”
 • programy stypendialne

Działanie FEDS.08.02 Uczenie się przez całe życie

Celem tego działania jest wsparcie działań na rzecz uczenia się przez całe życie, elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • kształcenie osób dorosłych z wykorzystaniem BUR
 • upowszechnienie modelu Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji
 • wsparcie dla osób dorosłych realizowane poza systemem BUR i PSF umożliwiające wdrożenie upskilling pathways (ścieżki poprawy umiejętności – nowe możliwości dla dorosłych)

Więcej informacji znajdziesz w aktualnym Szczegółowym Opisie Priorytetów programu FEDS 2021-2027  oraz Harmonogramie naborów

Zobacz nabory

Nabór trwa
zgłoś się do

27.05.2024

Szczegóły
Nabór trwa
zgłoś się do

27.05.2024

Szczegóły
8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku
Nabór trwa
zgłoś się do

18.06.2024

Szczegóły