Priorytet FEDS.03 Fundusze Europejskie na rzecz mobilności miejskiej Dolnego Śląska

O fundusze europejskie w tym priorytecie mogą ubiegać się podmioty, które m.in. będą kupować lub modernizować tabor autobusowy, budować infrastrukturę ładowania lub tankowania pojazdów zeroemisyjnych, budować lub przebudowywać infrastrukturę transportu publicznego, a także rozwijać infrastrukturę rowerową.

Priorytet składa się z następujących działań:

Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski – ZIT

WAŻNE: Inwestycje objęte wsparciem będą opierać się na odpowiednich Planach Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) lub innych dokumentach planowania mobilności przyjętych na obszarze, w którym realizowana jest inwestycja (np. w Strategii ZIT) – zgodnie z wymogami Umowy Partnerstwa.

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • zakup lub modernizację zeroemisyjnego lub niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń w obszarach funkcjonalnych miast
 • budowę infrastruktury ładowania lub tankowania pojazdów zeroemisyjnych, zarówno dla transportu publicznego, jak i indywidualnego
 • budowę i przebudowę infrastruktury transportu publicznego (np. pętle, przystanki, zatoki, centra przesiadkowe, obiekty P&R, wspólny bilet, systemy informatyczne integrujące obiekty P&R z komunikacją publiczną, itd.)
 • inwestycje w przebudowę lub rozbudowę infrastruktury liniowej (wydzielone trasy autobusowe)
 • infrastrukturę rowerową na rzecz ograniczania zmotoryzowanego transportu indywidualnego (drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe)
 • przygotowanie i aktualizację Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Działanie FEDS.03.02 Ekotransport miejski i podmiejski - IIT

WAŻNE: Działanie będzie realizowane wyłącznie z zastosowaniem instrumentu terytorialnego IIT – projekty zidentyfikowane i wskazane priorytetowo do realizacji w terytorialnych dokumentach strategicznych, wybierane do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny.

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • zakup lub modernizację zeroemisyjnego lub niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń w obszarach funkcjonalnych miast
 • budowę infrastruktury ładowania lub tankowania pojazdów zeroemisyjnych, zarówno dla transportu publicznego, jak i indywidualnego
 • budowę i przebudowę infrastruktury transportu publicznego (np. pętle, przystanki, zatoki, centra przesiadkowe,  obiekty P&R, wspólny bilet, systemy informatyczne integrujące obiekty P&R z komunikacją publiczną, itd.)
 • inwestycje w przebudowę lub rozbudowę infrastruktury liniowej (wydzielone trasy autobusowe)
 • infrastrukturę rowerową na rzecz ograniczania zmotoryzowanego transportu indywidualnego (drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe)
 • przygotowanie i aktualizację Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Więcej informacji znajdziesz w aktualnym Szczegółowym Opisie Priorytetów programu FEDS 2021-2027  oraz Harmonogramie naborów