Nabory wniosków

Harmonogram naborów
sortuj wg
Kolejność
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób konkurencyjny ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działania 9.4 Transformacja gospodarcza.
Opublikowano: 15.04.2024
Nadchodzący nabór

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych, o których mowa w art. 41 ustawy wdrożeniowej.

Projekt grantowy musi zakładać oferowanie grantobiorcom, tj. MŚP, dwóch rodzajów bonów (grantów) na...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

22.04.2024

Koniec

11.06.2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku. Działanie 3.1 Ekotransport miejski i podmiejski – ZIT
Opublikowano: 10.04.2024
Nabór trwa

Celem naboru jest wybór do dofinansowania następujących projektów realizowanych na obszarze ZIT Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT JOF) ujętych na liście podstawowej zaopiniowanej pozytywnie przez IZ FEDS 2021-2027 i obowiązującej...

Maksymalny procent dofinansowania

70%

Początek

12.04.2024

Koniec

21.06.2024

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób konkurencyjny ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działania 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych.
Typ projektów:
7.7.G Wsparcie dialogu społecznego i budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego
Opublikowano: 09.04.2024
Nabór trwa

Nabór obejmuje nabór projektów w ramach Działania 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, typ 7.7.G Wsparcie dialogu społecznego i budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego.   

...

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

95% (70% środki UE, 25% współfinansowanie z budżetu państwa).

Początek

11.04.2024

Koniec

22.05.2024

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób konkurencyjny ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku , Działania 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy.
Typ projektów:
7.4.E Wsparcie dialogu społecznego i budowania zdolności partnerów społecznych
Opublikowano: 09.04.2024
Nabór trwa

Przedmiot naboru, w tym typy projektów podlegające dofinansowaniu:
Nabór obejmuje nabór projektów w ramach Działania 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy, 
typ 7.4.E Wsparcie dialogu społecznego i budowania zdolności partnerów...

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

95% (70% środki UE, 25% współfinansowanie z budżetu państwa).

Początek

11.04.2024

Koniec

22.05.2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, informuje o naborze wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działanie 2.10 Ochrona przyrody i klimatu - ZIT
Opublikowano: 28.03.2024
Nabór trwa

Ogłoszony nabór obejmuje typy projektów: Typ 2.10.A. Przywracanie i wzmacnianie usług ekosystemowych w ramach zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach miejskich i ich obszarach funkcjonalnych.

Maksymalny procent dofinansowania

78%

Początek

03.04.2024

Koniec

14.06.2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób konkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku Działanie 5.2 Kultura i turystyka Nabór nr FEDS.05.02-IZ.00-086/24.
Nabór nr: FEDS.05.02-IZ.00-086/24 przeprowadzany w sposób konkurencyjny jest skierowany do Wnioskodawców planujących realizację projektu na obszarze województwa dolnośląskiego.
Opublikowano: 28.03.2024

Maksymalny procent dofinansowania

80%

Początek

18.04.2024

Koniec

10.05.2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania 8.3 Dostęp do edukacji - ZIT
Opublikowano: 27.03.2024

Maksymalny procent dofinansowania

80%

Początek

02.04.2024

Koniec

30.04.2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska
2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska
Działanie 6.1 Rozwój lokalny - strategie ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego

Opublikowano: 21.03.2024
Nabór trwa

Ogłoszony nabór obejmuje typy projektów:

  • Typ projektu 6.1 B Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego (w tym instytucji kultury) oraz publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych
     ...

Maksymalny procent dofinansowania

70%

Początek

22.03.2024

Koniec

14.05.2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku
Działanie 2.8 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT
Opublikowano: 20.03.2024
Nabór trwa

Celem naboru jest wybór do dofinansowania następujących projektów realizowanych na obszarze ZIT Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT JOF) ujętych na liście podstawowej zaopiniowanej pozytywnie przez IZ FEDS 2021-2027 i obowiązującej...

Maksymalny procent dofinansowania

75%

Początek

23.03.2024

Koniec

17.05.2024

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób konkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działania 7.9 Aktywizacja osób na rynku pracy.
Typ projektów:
7.9.C Projekty skierowane do osób zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa
Opublikowano: 12.03.2024
Nabór trwa

Nabór obejmuje nabór projektów w ramach Działania 7.9 Aktywizacja osób na rynku pracy, 
typ 7.9.C Projekty skierowane do osób zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących, odchodzących...

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

90% (70% środki UE, 20% współfinansowanie z budżetu państwa)

Początek

14.03.2024

Koniec

24.04.2024