Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku

O fundusze europejskie w tym priorytecie mogą ubiegać się m.in.: duże, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, instytucje rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki organizacyjne działające w imieniu JST, JST, administracja publiczna, instytucje integracji i pomocy społecznej, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, Lokalne Grupy Działania, partnerstwa instytucji pozarządowych, organizacje zrzeszające pracodawców, związki zawodowe, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmioty ekonomii społecznej.

Priorytet składa się z następujących działań:

Działanie 7.1 Projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Celem tego działania jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla osób poszukujących pracy.
Możliwe będzie dofinansowanie  działań na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Działanie 7.2 Rozwój instytucji rynku pracy

Celem tego działania jest modernizacja instytucji i służb rynków pracy, aby ocenić i przewidzieć zapotrzebowanie na umiejętności oraz zapewnić terminową i odpowiednio dopasowaną pomoc i wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów i mobilności na rynku pracy.
Możliwe będzie uzyskanie dofinansowanie projektów z zakresu modernizacji i wzmocnienia instytucji i służb rynku pracy.

Działanie 7.3 Równe szanse

Celem  tego działania będzie wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, np. poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in.

 • działań na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym (wsparcie w zakresie równego traktowania i niedyskryminacji, wsparcie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w zakresie zapobiegania dyskryminacji i przemocy)
 • wsparcia dialogu społecznego i budowanie zdolności partnerów społecznych, a także budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego
 • wsparcia inicjatyw lokalnych w zakresie zapobiegania dyskryminacji i przemocy

Działanie 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy

Celem tego działania jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

Możliwe będzie dofinansowanie m.in.

 • wsparcia na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian oraz działań zachęcających do aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu
 • projektów w zakresie Podmiotowego Systemu Finansowania
 • projektów w zakresie outplacementu
 • programów profilaktycznych dla osób pracujących
 • projektów z zakresu eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy
 • wsparcia dialogu społecznego i budowania zdolności partnerów społecznych

Działanie 7.5 Aktywna integracja

Celem tego działania jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.

Możliwe będzie dofinansowanie m.in.:

 • wsparcia szczególne na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i integracji społeczno-gospodarczej ludzi młodych
 • wsparcia na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
 • działań na rzecz poprawy dostępu grup marginalizowanych, takich jak Romowie, do edukacji, zatrudnienia, a także na rzecz wspierania ich włączenia społecznego
 • promowania integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci
 • wsparcia na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych;
 • projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • wsparcia na rzecz społeczności romskiej
 • wsparcia inicjatyw lokalnych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Działanie 7.6 Integracja migrantów

Celem tego działania jest wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów.

Możliwe będzie dofinansowanie m.in.:

 • działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej obywateli państw trzecich i ich rodzin
 • działań na rzecz budowania potencjału instytucjonalnego i wzmacniania współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz migrantów (obywateli państw trzecich)

Działanie 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych

Celem działania jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych i zdrowotnych.

Możliwe będzie dofinansowanie m.in.:

 • działań w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych
 • działań na rzecz rozwoju usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej
 • tworzenia i rozwoju Centrów Usług Społecznych
 • działań na rzecz rozwoju mieszkań, w których będą realizowane usługi społeczne
 • działań na rzecz wsparcia kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz systemu opieki długoterminowej
 • działań na rzecz wsparcia z zakresu zdrowia psychicznego dla dorosłych
 • programów profilaktyki chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu
 • wsparcia dialogu społecznego i budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Działanie 7.8 Wspieranie włączenia społecznego

Celem tego działania będzie wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Możliwe będzie dofinansowanie m.in.:

 • działań na rzecz rozwoju usług społecznych na rzecz rodziny
 • działań na rzecz rozwoju usług społecznych na rzecz systemu pieczy zastępczej
 • działań na rzecz rozwoju usług społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy
 • działań na rzecz rozwoju usług społecznych w zakresie profilaktyki jak i wsparcia osób w kryzysie bezdomności
 • działań na rzecz wsparcia usług dla uzależnionych i na rzecz profilaktyki uzależnień
 • działań na rzecz integracji osób przebywających w ośrodkach dla nieletnich

Działanie 7.9 Aktywizacja osób na rynku pracy

Cel tego działania jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych.

Możliwe będzie dofinansowanie m.in.:

 • działań na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia
 • działań na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i integracji społeczno-gospodarczej ludzi młodych
 • działań skierowane do osób zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa

Działanie 7.10 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych ZIT - działania wdrażane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Celem działania jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych i zdrowotnych .W ramach działania będą realizowane projekty zidentyfikowane w dokumentach strategicznych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu usług społecznych.

Więcej informacji znajdziesz w aktualnym Szczegółowym Opisie Priorytetów programu FEDS 2021-2027  oraz Harmonogramie naborów