Priorytet FEDS.02 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku

O fundusze europejskie w tym priorytecie mogą ubiegać się podmioty, które m.in. chcą wspierać efektywność energetyczną, stawiać budynki demonstracyjne, przeprowadzać kompleksową modernizację energetyczną budynków mieszkalnych i publicznych, dbać o klimat, bioróżnorodność i gospodarkę wodno-ściekową.

Priorytet składa się z następujących działań:

Działanie FEDS.02.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków publicznych

Działanie FEDS.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych (za wyjątkiem budynków stanowiących własność Skarbu Państwa oraz budynków spółdzielni mieszkaniowych, wspieranych z poziomu krajowego)

Działanie FEDS.02.03 Instrumenty finansowe na efektywność energetyczną

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • projekty w zakresie efektywności energetycznej w MŚP
 • wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków publicznych
 • wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez
 • kompleksową modernizację energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych (za wyjątkiem budynków stanowiących własność Skarbu Państwa oraz budynków spółdzielni mieszkaniowych, wspieranych z poziomu krajowego
 • modernizację oświetlenia ulicznego

Działanie FEDS.02.04 Innowacje w OZE

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • budowę i rozbudowę instalacji wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii
 • budowę magazynów energii na potrzeby OZE
 • budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych wykorzystujących energię

Działanie FEDS.02.05 Instrumenty finansowe na OZE

Całość wsparcia w tym działaniu będzie realizowana za pośrednictwem podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe.

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • budowę i rozbudowę instalacji wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii
 • budowę magazynów energii na potrzeby OZE
 • montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej także z magazynami energii w zakresie jednorodzinnych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków publicznych

Działanie FEDS.02.06 Gospodarka ściekowa - ZIT

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • budowę, rozbudowę i modernizację zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych dot. oczyszczalni ścieków komunalnych, sieci kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania osadów ściekowych, monitoringu, itp. w aglomeracjach na terenie Dolnego Śląska od co najmniej 2 tys. do poniżej 15 tys. RLM niespełniających wymogów dyrektywy ściekowej (Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)
 • budowę lub modernizację systemów zaopatrzenia w wodę jeśli jest to element uzupełniający gospodarkę ściekową

Działanie FEDS.02.07 Ochrona przyrody i klimatu

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • przywracanie i wzmacnianie usług ekosystemowych w ramach zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach miejskich i ich obszarach funkcjonalnych
  Zakres wsparcia: np. zielone dachy, przystanki, ściany i fasady, rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych, w tym miejskie parki i lasy, naturalne zbiorniki wodne, stawy, niecki, rowy, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych,  tworzenie łąk kwietnych, domków dla dzikich zwierząt i owadów
 • opracowanie i aktualizacja dokumentów planistycznych tj. planów ochrony, zadań ochronnych, planów zadań ochronnych – dla obszarów chronionych – zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • czynna ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym m.in. w zakresie zachowania, ochrony i odtworzenia siedlisk i gatunków przyrodniczych, ochrony in-situ i ex-situ, reintrodukcji, eliminacji lub zminimalizowania negatywnego wpływu inwazyjnych gatunków obcych, inwestycje ograniczające antropopresję i negatywne skutki oddziaływania człowieka na tereny chronione i wspierające zrównoważony rozwój terenów chronionych, oraz wszystkie inne działania wskazane jako zakres działań ochronnych w odpowiednim planie/dokumencie dotyczącym ochrony przyrody
 •  zrównoważone szlaki rowerowe dotyczące kanalizowania ruchu turystycznego na obszarach chronionych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie

Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków publicznych

Projekty zidentyfikowane i wskazane priorytetowo do realizacji w terytorialnych dokumentach strategicznych, wybierane do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny.

Działanie FEDS.02.09 Gospodarka ściekowa - IIT

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • budowę, rozbudowę i modernizację zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych dot. oczyszczalni ścieków komunalnych, sieci kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania osadów ściekowych, monitoringu, itp.
 • budowę lub modernizację systemów zaopatrzenia w wodę jeśli jest to element uzupełniający gospodarkę ściekową
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków zgodne z kryteriami efektywności energetycznej

Działanie FEDS.02.10 Ochrona przyrody i klimatu - ZIT

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej, zielonej infrastruktury oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia
 • ochronę, regenerację i zrównoważone wykorzystanie obszarów Natura 2000
 • ochronę przyrody i różnorodności biologicznej, dziedzictwo naturalne i zasoby naturalne, a także zieloną i niebieską infrastrukturę

Więcej informacji znajdziesz w aktualnym Szczegółowym Opisie Priorytetów programu FEDS 2021-2027  oraz Harmonogramie naborów