Priorytet FEDS.04 Fundusze Europejskie na rzecz mobilności Dolnego Śląska

O fundusze europejskie w tym priorytecie mogą ubiegać się podmioty, które realizują działania w zakresie transportu zbiorowego, infrastruktury kolejowej oraz rowerowej.
Projekty finansowane w działaniu 4.1 będą realizowane w ramach trybu niekonkurencyjnego w odniesieniu do projektów i typów projektów wskazanych w Kontrakcie Programowym. Ponadto  projekty finansowane w działaniu 4.1 muszą być ujęte i spełniać warunki określone w „Planie rozwoju infrastruktury transportowej w województwie dolnośląskim z perspektywą do 2030”.

Priorytet składa się z jednego działania:

Działanie FEDS.04.01 Infrastruktura drogowa i kolejowa

Możliwe będzie dofinansowanie inwestycji:

  • budowa, przebudowa, remont i modernizacja  dróg wojewódzkich, które zapewniają  niezbędne połączenia z TEN-T, miejscami inwestycji, centrami logistycznymi i innymi zrównoważonymi środkami transportu, a także budowa i przebudowa obwodnic oraz obejść miejscowości w obrębie dróg wojewódzkich polegających na wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z miast
  • budowa i modernizacja regionalnych dróg rowerowych będących elementem Dolnośląskiej Polityki Rowerowej, jak również stanowiących niezbędne połączenia do transportu publicznego
  • działania związane z rozwojem transportu kolejowego poza siecią TEN-T;
  • zakup bezemisyjnego taboru kolejowego

Więcej informacji znajdziesz w aktualnym Szczegółowym Opisie Priorytetów programu FEDS 2021-2027  oraz Harmonogramie naborów