Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku

Celem tego priorytetu jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji, aby osiągnąć cele UE do roku 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki.

O fundusze europejskie w tym priorytecie mogą ubiegać się m.in. instytucje integracji i pomocy społecznej, Instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, MŚP, niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, związki zawodowe, instytucje nauki i edukacji, organizacje społeczne, instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, klastry, kluby sportowe, centra sportu, przedsiębiorstwa energetyczne, spółki wodne, uczelnie, wspólnoty energetyczne, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne, , spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, zarządcy dróg publicznych.

Priorytet składa się z następujących działań:

Działanie FEDS.09.01 Transformacja społeczna

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy w tym zwłaszcza w zakresie zielonej transformacji regionu
 • usługi społeczne w zakresie mieszkalnictwa
 • działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych

Działanie FEDS.09.02 Transformacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • infrastrukturę na potrzeby szkolnictwa podstawowego i średniego
 • infrastrukturę na potrzeby szkolnictwa wyższego
 • infrastrukturę na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych
 • pozostałą infrastrukturę społeczną przyczyniającą się do włączenia społecznego

Działanie FEDS.09.03 Transformacja w edukacji

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na wsparcie kształcenia zawodowego, ogólnego i wyższego zawodowego (z wyłączeniem infrastruktury).

Działanie FEDS.09.04 Transformacja gospodarcza

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • działania badawcze i innowacyjne w MŚP
 • infrastrukturę biznesową dla MŚP
 • rozwój działalności MŚP, w tym inwestycje produkcyjne
 • projekty w zakresie efektywności energetycznej w MŚP ( tzw. "zielone" inwestycje MŚP)
 • wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej typu start-up

Działanie FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na projekty z zakresu:

 • renowacji istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające ( w tym również zgodne z kryteriami efektywności energetycznej)
 • renowacji zwiększającej efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające
 • renowacji zwiększającej efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej
 • wsparcia dla podmiotów, które świadczą usługi wspierające gospodarkę niskoemisyjną i odporność na zmiany klimatu, w tym działania w zakresie zwiększania świadomości
 • projektów dotyczących energii odnawialnej-  w tym: słonecznej, biomasy oraz  innych rodzajów energii odnawialnej (w tym energię geotermalną)
 • gospodarowania odpadami z gospodarstw domowych (działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ich minimalizacji, segregacji, ponownego użycia, recyklingu)
 • rewaloryzacji obszarów przemysłowych i rekultywacji skażonych gruntów,
 • infrastruktury rowerowej

Działanie FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa - ZIT

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na projekty z zakresu:

 • renowacji istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające (w tym również zgodne z kryteriami efektywności energetycznej)
 • renowacji zwiększającej efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające (w tym również zgodne z kryteriami efektywności energetycznej)
 • projektów dotyczących energii odnawialnej-  w tym: słonecznej, biomasy oraz  innych rodzajów energii odnawialnej (w tym energię geotermalną)
 • infrastruktury dla czystego transportu miejskiego
 • zakupu taboru czystego transportu miejskiego
 • infrastruktury rowerowej

Więcej informacji znajdziesz w aktualnym Szczegółowym Opisie Priorytetów programu FEDS 2021-2027  oraz Harmonogramie naborów