Priorytet FEDS.06 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska

O fundusze europejskie w poszczególnych działaniach w tym priorytecie mogą ubiegać się podmioty, których działalność jest związana ze wspieraniem rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, a także rozwojem kultury i ochroną dziedzictwa kulturowego. Działania te powinny też sprzyjać włączeniu społecznemu oraz bezpieczeństwu na obszarach miejskich.

Priorytet składa się z następujących działań:

Działanie FEDS.06.01 Rozwój lokalny - strategie ZIT

Działanie FEDS.06.02 Rozwój lokalny - strategie IIT

Środki finansowe w tych działaniach będą przeznaczone na realizację kluczowych przedsięwzięć wynikających ze strategii ZIT oraz strategii IIT. Będą to przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia rozwoju miast, gmin, powiatów oraz ich obszarów funkcjonalnych. Dofinansowanie uzyskają inwestycje, które będą miały na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, promowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego, walorów turystycznych i rozwój instytucji kultury.

Możliwe inwestycje to m.in.:

  • zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych, deptaków, parków, rynków, skwerów,
  • działania prowadzące do zachowania i rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury, służące ekologii a także działania na rzecz zwiększania powierzchni czynnych biologicznie – w tym zielone dachy, przystanki, ściany i fasady, ogólnodostępne tereny zielone
  • rozwój infrastruktury (w tym obiektów) aktywizacji i integracji społecznej, np. tworzenie przestrzeni dla aktywności fizycznej oraz do organizacji m.in. spotkań, warsztatów,
  • zachowanie, zabezpieczenie a także adaptacja na cele kulturalne obiektów dziedzictwa kulturowego oraz obszarów i obiektów zabytkowych
  • przebudowę, modernizacje i adaptację na cele kulturalne obiektów użyteczności publicznej m.in. wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
  • ochronę i rozwój infrastruktury zabytkowej
  • w obiekty/miejsca tworzące turystyczne szlaki tematyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych) lub turystyczne szlaki rodzajowe (np. kajakowe, rowerowe)
  • rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych
  • wsparcie dla instrumentów terytorialnych przygotowanie i monitorowanie strategii/planów działań ZIT oraz IIT

Więcej informacji znajdziesz w aktualnym Szczegółowym Opisie Priorytetów programu FEDS 2021-2027  oraz Harmonogramie naborów

Zobacz nabory