Nabór konkurencyjny nr FEDS.08.01-IZ.00-092/24 – edukacja ekologiczna

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób konkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania 8.1 Dostęp do edukacji
Spis treści

Wyniki oceny

pdf

285.74 KB

Obowiązujący od
21.06.2024
Uszczegółowienie
IZ EFS

Szczegóły naboru

Dla kogo

Wnioski w naborze mogą składać następujące podmioty (Wnioskodawcy/Beneficjenci): 


•    duże przedsiębiorstwa,
•    instytucje rynku pracy, 
•    jednostki naukowe,
•    jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
•    jednostki samorządu terytorialnego,
•    Kościoły i związki wyznaniowe,
•    Lokalne Grupy Działania,
•    MŚP,
•    niepubliczne instytucje kultury,
•    organizacje pozarządowe,
•    organizacje zrzeszające pracodawców, 
•    przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego,
•    szkoły i inne placówki systemu oświaty,
•    uczelnie,
•    instytucje kultury,
•    instytucje sportu, 
•    lasy państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, 
•    niepubliczne instytucje sportu.

 

Partnerem w projekcie może być tylko podmiot wskazany powyżej. 
 

Sposób wyboru projektów

  • konkurencyjny

Na co

Celem naboru jest sprowadzenie działań proekologicznych do inicjatyw realizowanych w środowisku lokalnym, czyli w tzw. „małych ojczyznach”. W społeczności lokalnej drzemie ogromny potencjał w zakresie prowadzenia działań proekologicznych. Ich poziom lokalny jest kluczowy dla ochrony bioróżnorodności, walki ze zmianami klimatu czy zanieczyszczeniem środowiska. 


Celem projektów w zakresie edukacji ekologicznej ma być w szczególności zaznajomienie dzieci z lokalną przyrodą (lasami, rzekami, polami, parkami), co przełoży się w przyszłości na działania niosące realną zmianę w ich najbliższym otoczeniu. Premiujemy  działania w terenie połączone z pracą projektową, co nauczy dzieci jak należy działać, aby rozwiązać problem ekologiczny.


Nabór kierujemy do dzieci – od przedszkolaka do ucznia szkoły ponadpodstawowej. Chcemy, aby edukacja proekologiczna kształtowała pozytywne nawyki i postawy wobec środowiska naturalnego już u najmłodszych dzieci. Jest to także inwestycja w przyszłość, gdyż przedszkolak na dalszych etapach edukacji będzie pogłębiał wiedzę związaną z ochroną środowiska, zmianami klimatu, segregacją śmieci czy zrównoważonym rozwojem. 


Odbiorcami projektu ma być również kadra zarządzająca i ucząca szkoły, gdyż to ona przekazuje dużej liczbie dzieci i uczniów wiedzę na tematy ekologiczne i ma realny wpływ na kształtowanie u nich postaw proekologicznych. 
Pośrednio odbiorcami inicjatyw proponowanych w projektach ekologicznych będą rodzice dzieci i uczniów. 

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu SOWA EFS dostępnego na stronie internetowej https://sowa2021.efs.gov.pl.

Logowanie do systemu SOWA EFS w celu złożenia wniosku będzie możliwe w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 07.05.2024 r. pod adresem https://sowa2021.efs.gov.pl.

 

Ważna informacja


Już od 19.04.2024 r. Wnioskodawcy będą mieli możliwość wcześniejszego przygotowania wniosku w systemie SOWA EFS, natomiast złożenie wniosku w tym systemie jako odpowiedź na nabór będzie możliwa od dnia rozpoczęcia naboru, tj. 07.05.2024 r.
 

Informacje dodatkowe i wskazówki

Alokacja przeznaczona na nabór: 15 280 000 PLN (środki unijne + środki budżetu państwa), w tym środki EFS+ 

13 370 000 PLN

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN

Maksymalna wartość projektu: 200 000 EUR, tj. 861 860 PLN (przeliczona po kursie obowiązującym na kwiecień 2024 r. – 1 EUR = 4,3093 PLN)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 70%. 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 80%.

Minimalny udział wkładu własnego w ramach projektu wynosi 20% wydatków kwalifikowalnych.
 

Kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone Uchwałą nr 76/24 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1 Dostęp do edukacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (nabór konkurencyjny w ramach typu operacji 8.1.E). Są zamieszczone na stronie internetowej IZ FEDS  i stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu.

Regulamin wyboru projektów

pdf

428.24 KB

Obowiązujący od
20.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFS

docx

246.93 KB

Obowiązujący od
20.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFS

pdf

430.69 KB

Obowiązujący od
17.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFS

zip

1.3 MB

Obowiązujący od
17.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFS

zip

3.5 MB

Obowiązujący od
17.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFS

Wzór umowy/decyzji/porozumienia

zip

1.35 MB

Obowiązujący od
12.03.2024
Uszczegółowienie
IZ EFS

zip

1.31 MB

Obowiązujący od
12.03.2024
Uszczegółowienie
IZ EFS

Dokumenty

pdf

17 strony

64.51 KB

Obowiązujący od
17.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFS

pdf

80 strony

448.03 KB

Obowiązujący od
17.04.2024

docx

84.51 KB

Obowiązujący od
17.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFS

Pytania i odpowiedzi

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

80%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 280 000 PLN

Data naboru

Początek

07.05.2024

Koniec

18.06.2024

Powiadom o wynikach
Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Adres
Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
Polska

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

pife@dolnyslask.pl
Gdzie szukać informacji?
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy
plac Wolności 4, pokój 206 (II piętro)
59-220 Legnica
Polska
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Bankowa 27
58-500 Jelenia Góra
Polska
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Polska
FEDS.08.01-IZ.00-092/24