Nabory wniosków

Harmonogram naborów
sortuj wg
Kolejność
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzony w sposób niekonkurencyjny ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) w ramach Priorytetu 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku – Działanie 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT; Typ projektu: 9.6.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej.
Opublikowano: 24.07.2024
Nadchodzący nabór

Celem naboru jest wybór do dofinansowania następujących projektów realizowanych na obszarze ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) ujętego na liście podstawowej zaopiniowanej pozytywnie przez IZ FEDS 2021-2027 i obowiązującej Strategii...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Początek

26.07.2024

Koniec

18.09.2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, informuje o naborze wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działanie 2.10 Ochrona przyrody i klimatu - ZIT
Opublikowano: 24.07.2024
Nabór trwa

Ogłoszony nabór obejmuje typy projektów: Typ 2.10.A. Przywracanie i wzmacnianie usług ekosystemowych w ramach zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach miejskich i ich obszarach funkcjonalnych.

Maksymalny procent dofinansowania

78%

Początek

25.07.2024

Koniec

30.09.2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku
Działanie 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT
Opublikowano: 23.07.2024
Nabór trwa

Celem naboru jest wybór do dofinansowania następujących projektów realizowanych na obszarze ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) ujętych na liście podstawowej zaopiniowanej pozytywnie przez IZ FEDS 2021-2027 i obowiązującej Strategii...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Początek

25.07.2024

Koniec

19.09.2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzony w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska – Działanie 6.1 Rozwój lokalny - strategie ZIT
Opublikowano: 18.07.2024
Nabór trwa

Celem naboru jest wybór do dofinansowania następujących projektów realizowanych na obszarze ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) ujętych na liście podstawowej zaopiniowanej pozytywnie przez IZ FEDS 2021-2027 i obowiązującej Strategii...

Maksymalny procent dofinansowania

70%

Początek

19.07.2024

Koniec

20.08.2024

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób konkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działania 7.5 Aktywna integracja.
Typ projektów:
7.5.D Wsparcie na rzecz społeczności romskiej
Opublikowano: 15.07.2024
Nabór trwa

Nabór obejmuje nabór projektów w ramach Działania 7.5 Aktywna integracja, typ 7.5.D Wsparcie na rzecz społeczności romskiej.

Zakres wsparcia: 
a)    instrumenty aktywizacji społecznej, edukacyjnej...

Maksymalny poziom/kwota dofinansowania projektów

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95% (70% środki UE, 25% współfinansowanie z budżetu państwa)

Początek

17.07.2024

Koniec

28.08.2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 4 Fundusze Europejskie na rzecz mobilności Dolnego Śląska, Działania 4.1 Infrastruktura drogowa i kolejowa.
Opublikowano: 01.07.2024
Nabór trwa

Celem naboru jest wybór do dofinansowania projektu wskazanego w Uchwale Nr 173/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7693/V1/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2023 r. w...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

02.07.2024

Koniec

31.07.2024

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób konkurencyjny ze środków EFRR w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działania 2.4 Innowacje w OZE, Typu projektów 2.4.B Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub cieplnej na potrzeby źródeł OZE - projekty grantowe
Opublikowano: 27.06.2024
Nabór trwa

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych, o których mowa w art. 41 ustawy wdrożeniowej. 

Celem projektu grantowego ma być udzielenie grantu na montaż magazynów energii, na potrzeby źródeł...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

01.07.2024

Koniec

29.08.2024

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób konkurencyjny ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działania 9.5 Transformacja środowiskowa, Typu projektów FEDS.9.5.C Wsparcie OZE, w tym tworzenie magazynów energii
Opublikowano: 20.06.2024
Nabór trwa

Ogłoszony nabór dotyczy następujących typów projektów:

Inwestycje w alternatywne źródła energii wytwarzające energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem energii odnawialnej: wodnej i...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

09.07.2024

Koniec

10.09.2024

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działania 7.10 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.
Typy projektów
7.10.A Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej i 7.10.D Wsparcie dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz systemu opieki długoterminowej
Opublikowano: 19.06.2024
Nabór trwa

Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej  oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadr realizujących działania w obszarze usług społecznych w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości...

Maksymalny poziom/kwota dofinansowania projektów

95% (70% środki UE, 25% współfinansowanie z budżetu państwa)

Początek

21.06.2024

Koniec

25.07.2024

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób niekonurencyjny ze środków Europejskigo Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działania 7.9 Aktywizacja osób na rynku pracy.
Typ projektów:
7.9.A Projekty Ochotniczych Hufców Pracy
Opublikowano: 18.06.2024
Nabór zakończony

Instrumenty i usługi rynku pracy (z wyłączeniem robót publicznych oraz refundacji pracodawcom wynagrodzeń pracowników młodocianych) wskazane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy skierowane do...

Maksymalny poziom/kwota dofinansowania projektów

70%

Początek

19.06.2024

Koniec

19.07.2024