Poznaj zasady promowania projektów

Jak oznaczać dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w projekcie?

Jako Beneficjent musisz oznaczać działania informacyjne i promocyjne oraz dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej lub przeznaczasz dla uczestników projektów. Obowiązek nie dotyczy dokumentów, w których ze względu na ich specyfikę nie można zmieniać i ingerować w ich wzory, np. z powodu obowiązującego prawa (dokumenty księgowe, certyfikaty etc.).

Uwaga! Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki dodatkowe (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi (symbolu) Unii Europejskiej.

 
Jakie znaki graficzne należy umieścić?

Oznaczenie projektu musi zawierać następujące znaki:

Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska

Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej

złożony z barw RP oraz nazwy Rzeczpospolita Polska

Znak Unii Europejskiej

złożony z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską”

Herb województwa z napisem „Dolny Śląsk”

złożony ze znaku graficznego przedstawiającego herb województwa dolnośląskiego oraz napisu „Dolny Śląsk”

 

Liczba znaków w zestawieniu

Liczba znaków w zestawieniu (tzn. w jednej linii) nie może przekraczać czterech*, łącznie ze znakami: FE, znakiem barw RP i znakiem UE oraz herbem województwa z napisem „Dolny Śląsk”.

*Nie dotyczy tablic, plakatów, naklejek, których wzory nie mogą być zmieniane

 
Przykładowe zestawienie znaków dla programu regionalnego w wersji pełnokolorowej:

Przykładowe zestawienie znaków dla programu regionalnego w wersji pełnokolorowej

Nie można w zestawieniu umieszczać znaków wykonawców, którzy realizują działania w ramach projektu, ale którzy nie są beneficjentami. Inne znaki, jeśli są potrzebne, można umieścić poza zestawieniem – linią znaków: FE, barw RP, UE oraz herbem województwa z napisem „Dolny Śląsk” (z wyjątkiem tablic, plakatów i naklejek, których wzory nie mogą być modyfikowane).

Uwaga: Barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie można stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Dlatego są przypadki, kiedy nie będzie konieczności umieszczania barw RP.

 
Przykładowe zestawienie znaków dla programu regionalnego w wersji czarno-białej:

Przykładowe zestawienie znaków dla programu regionalnego w wersji czarno-białej

Barwy RP powinny być umieszczane na wszelkich materiałach i działaniach informacyjno-promocyjnych, jeżeli:

 • istnieją ogólnodostępne możliwości techniczne umieszczania oznaczeń pełnokolorowych,
 • oryginały materiałów są wytwarzane w wersjach pełnokolorowych.

Pełnokolorowy zestaw znaków FE z barwami RP, herbem województwa oraz znakiem UE należy stosować w przypadku następujących materiałów:

 • tablic informacyjnych i pamiątkowych,
 • plakatów i bilbordów,
 • tabliczek i naklejek informacyjnych,
 • stron internetowych,
 • publikacji elektronicznych np. materiałów video, animacji, prezentacji, newsletterów, mailingów,
 • publikacji i materiałów drukowanych np. folderów, informatorów, certyfikatów, zaświadczeń, dyplomów, zaproszeń, programów szkoleń itp.,
 • korespondencji drukowanej, jeśli papier firmowy jest wykonany w wersji kolorowej,
 • materiałów brandingowych i wystawowych tj. baner, stand, roll-up, ścianki, namioty i stoiska wystawowe, itp.,
 • materiałów promocyjnych.

Barw RP nie trzeba umieszczać, jeżeli:

 • nie ma ogólnodostępnych, możliwości technicznych zastosowania oznaczeń pełnokolorowych ze względu np. na materiał, z którego wykonano przedmiot np. kamień lub jeżeli zastosowanie technik pełnokolorowych znacznie podniosłoby koszty,
 • materiały z założenia występują w wersji achromatycznej.

Nie trzeba umieszczać barw RP w zestawie znaków: FE, UE, herb województwa dolnośląskiego z napisem „Dolny Śląsk” w wariantach achromatycznym lub monochromatycznym w następujących materiałach:

 • korespondencja drukowana, jeżeli np. papier firmowy jest wykonany w wersji achromatycznej lub monochromatycznej,
 • dokumentacja projektowa (np. dokumenty przetargowe, umowy, ogłoszenia, opisy stanowisk pracy)

Jak oznaczać miejsce realizacji projektu? Tablice i plakaty.

Twoje obowiązki związane z oznaczaniem miejsca realizacji projektu zależą od rodzaju projektu oraz wysokości dofinansowania projektu. Zarówno tablice, jak i plakaty, muszą znajdować się w miejscu dobrze widocznym.

 
Tablice informacyjne

Jak powinna wyglądać tablica informacyjna?

Tablica musi zawierać:

 • znak FE, znak UE oraz herb województwa z napisem „Dolny Śląsk”
 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • adres portalu mapadotacji.gov.pl.

Tablica informacyjna

 

Projekty tablic są przygotowane w trzech wymiarach: 80/40, 120/60 i 240/120 cm.

UWAGA: Wzór tablicy informacyjnej jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/usuwać znaków, poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach.

Gdzie umieścić tablicę informacyjną?

 

Tablicę informacyjną umieść w miejscu realizacji projektu, np. tam, gdzie prowadzone są prace budowlane.

Jeżeli w projekcie nie przewidujesz prac budowlanych, tylko prace związane z inwestycjami rzeczowymi lub zakupem sprzętu, to tablicę informacyjną powinieneś umieścić na lub przed swoją siedzibą.

Wybierz miejsce dobrze widoczne i ogólnie dostępne, gdzie największa liczba osób będzie miała możliwość zapoznać się z treścią tablicy.

Jeśli prowadzisz prace w kilku lokalizacjach, należy ustawić kilka tablic w kluczowych dla projektu miejscach.

W przypadku inwestycji liniowych (takich jak np. drogi, koleje, ścieżki rowerowe etc.) umieść przynajmniej dwie tablice informacyjne: na odcinku początkowym i końcowym. Tablic może być więcej, w zależności od potrzeb.

Powierzchnia tablicy powinna być odpowiednio duża – tak, aby była dobrze widoczna.

 

Kiedy umieścić tablicę informacyjną i na jak długo?


Tablicę informacyjną musisz umieścić niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji Projektu obejmującego inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu. Jeśli projekt rozpoczął się przed uzyskaniem dofinansowania, tablica powinna stanąć bezpośrednio po podpisaniu umowy, porozumienia lub podjęcia decyzji o dofinansowaniu (nie później niż dwa miesiące od tej daty).

Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana w okresie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości. Okres trwałości projektu jest określony w umowie/porozumieniu/ decyzji o dofinansowanie. Musi zatem być wykonana z trwałych materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę musisz wymienić lub odnowić.

 

Co zrobić, jeśli realizuję kilka projektów w tym samym miejscu?


Jeśli w tym samym miejscu realizujesz kilka projektów, które musisz oznaczyć tablicami lub jeśli w późniejszym terminie otrzymasz dalsze finansowanie na ten sam projekt, możesz umieścić jedną, wspólną tablicę informacyjną. Wygląd wspólnej tablicy musi być zgodny z zasadami określonymi w „Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021–2027” dostępnej na stronie internetowej programu regionalnego.

 

Plakaty informujące o projekcie


Jak powinien wyglądać plakat?
 

Plakat musi zawierać:

 • znak FE, znak UE oraz herb województwa z napisem „Dolny Śląsk”,
 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu (maksymalnie 150 znaków),
 • wysokość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej,
 • adres portalu mapadotacji.gov.pl

Wzór plakatu:

Wzór plakatu

UWAGA: Wzór plakatu jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/usuwać znaków poza uzupełnieniem treści we wskazanych polach.

Gdzie umieścić plakat?

Plakat umieść w widocznym i dostępnym publicznie miejscu. Może być to np. wejście do budynku, w którym masz swoją siedzibę albo w recepcji. Musisz zawiesić przynajmniej jeden plakat, a jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakaty umieść w każdej z nich.

 

Kiedy umieścić plakat i na jak długo?

Plakat musi być wyeksponowany w trakcie realizacji projektu. Trzeba go umieścić w widocznym miejscu nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania.

 

Jakiego rozmiaru powinien być plakat lub wyświetlacz elektroniczny?

Minimalny rozmiar plakatu to format A3 (orientacja pozioma) lub podobnej wielkości elektroniczny wyświetlacz. Projekty plakatów są zamieszczone w Księdze Tożsamości Wizualnej.

 

Jak oznaczyć sprzęt i wyposażenie zakupione/powstałe w projekcie?

Jak powinna wyglądać naklejka?

Jako beneficjent jesteś zobowiązany do umieszczenia naklejek na zakupionym wyposażeniu, sprzęcie i środkach transportu dofinansowanych ze środków UE i budżetu państwa. Naklejki powinny znajdować się w dobrze widocznym miejscu, a ich rozmiar powinien być czytelny.

Naklejka musi zawierać:

 • zestawienie znaków: Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej
 • tekst „Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ”.

Wzór naklejki:

Wzór naklejki

UWAGA: Wzór naklejki jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/usuwać znaków.

Naklejki należy umieścić na:

 • sprzętach, maszynach, urządzeniach (np. maszyny, urządzenia produkcyjne, laboratoryjne, komputery, laptopy),
 • środkach transportu (np. samochodach, radiowozach, tramwajach, autobusach, wagonach kolejowych),
 • aparaturze (np. laboratoryjnej, medycznej, modelach szkoleniowych),
 • środkach i pomocach dydaktycznych (np. tablicach, maszynach edukacyjnych), itp.

Jakie informacje musisz umieścić na stronie internetowej i w mediach społecznościowych?

Jeśli posiadasz oficjalną stronę internetową musisz tam zamieścić opis projektu, który zawiera:

 1. tytuł projektu lub jego skróconą nazwę (maksymalnie 150 znaków),
 2. podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej oraz herbu województwa z napisem „Dolny Śląsk”,
 3. zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.),
 4. grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),
 5. cel lub cele projektu,
 6. efekty, rezultaty projektu (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
 7. wartość projektu (całkowity koszt projektu),
 8. wysokość wkładu Funduszy Europejskich

Jest to minimalny zakres informacji, obowiązkowy dla każdego projektu.

Powyższe informacje i oznaczenia (pkt 1–8) musisz także umieścić na profilu w mediach społecznościowych. Pamiętaj także o hasztagach: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie w przypadku wszelkich informacji o projekcie.

 

Rekomendujemy też zamieszczanie zdjęć, grafik, materiałów audiowizualnych oraz harmonogramu projektu, prezentującego jego główne etapy i postęp prac.

 

Uwaga: Jeżeli nie posiadasz profilu w mediach społecznościowych, musisz go założyć.

 

Zarówno profil w mediach społecznościowych, jak i oficjalna strona internetowa, na której zamieszczasz powyższe informacje, powinny być utrzymywane do końca realizacji projektu.

Pamiętaj, że oznaczenia na stronach internetowych i w mediach społecznościowych występują zawsze w wariancie pełnokolorowym. Nie można tu zastosować wersji achromatycznych.

Uwaga! Jeżeli tworzysz nową stronę internetową, którą finansujesz w ramach projektu, oznaczenia graficzne muszą znaleźć się na samej górze strony internetowej (szczegóły znajdziesz w Podręczniku). Taką stronę musisz utrzymywać do końca okresu trwałości projektu.


Oznaczanie materiałów w formie dźwiękowej.

W przypadku materiału informacyjnego i promocyjnego dostępnego w formie dźwiękowej bez elementów graficznych (np. spoty/audycje radiowe) na końcu tego materiału powinien znaleźć się komunikat słowny informujący o dofinansowaniu materiału/projektu: np. „Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej”.

 

Ponadto informacje znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich.

Dokumenty

pdf

39 strony

250.16 KB

Obowiązujący od
19.04.2023

pdf

62 strony

1.03 MB

Obowiązujący od
10.07.2023

zip

10.92 MB

Obowiązujący od
08.02.2023

pdf

138 strony

35.59 MB

Obowiązujący od
27.02.2024