Ogłoszenie o naborze konkurencyjnym nr: FEDS.05.02-IZ.00-086/24 - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego; Działanie 5.2 Kultura i turystyka

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób konkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku Działanie 5.2 Kultura i turystyka Nabór nr FEDS.05.02-IZ.00-086/24.
Nabór nr: FEDS.05.02-IZ.00-086/24 przeprowadzany w sposób konkurencyjny jest skierowany do Wnioskodawców planujących realizację projektu na obszarze województwa dolnośląskiego.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

JST (w tym związki i stowarzyszenia JST), Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, Organizacje pozarządowe, Instytucje kultury.

Partnerem w projekcie może być tylko podmiot wskazany powyżej.

Sposób wyboru projektów

  • konkurencyjny

Na co

Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego: Tworzenie, odnowienie szlaków rowerowych (w tym oznakowanie szlaków rowerowych).

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w CST2021 – aplikacji WOD2021, pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl/

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu będzie udostępniony w dniu rozpoczęcia naboru w dedykowanej aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl/

Po zalogowaniu się do systemu WOD2021 będzie możliwe wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu i uzupełnienie go o załączniki:

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku w naborze jest opinia wystawiana przez Instytut Rozwoju Terytorialnego potwierdzająca m.in. zgodność przebiegu tras objętych projektem z przebiegiem Dolnośląskiej Cyklostrady wskazanym w „Koncepcji …”.

Więcej na temat uzyskania opinii pod linkiem:

 https://irt.wroc.pl/aktualnosc-779-ogloszenie_o_naborze_konkurencyjnym_nr.html

Informacje dodatkowe i wskazówki

Informacje dodatkowe i wskazówki

Alokacja przeznaczona na nabór: : 67 165 714 PLN

Alokacja EFRR przeznaczona na nabór wynosi 58 770 000 PLN, w tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na nabór, tj. 5 877 000 PLN.

Ponadto, jako współfinansowanie z Budżetu Państwa w ramach środków z Kontraktu Programowego przeznacza się kwotę 8 395 714 PLN.  

Minimalna wartość projektu: 2 000 000 PLN.

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 70% oraz 10% z Budżetu Państwa.


Minimalny udział wkładu własnego na poziomie projektu wynosi 20% wydatków kwalifikowalnych.

Kryteria wyboru projektu zostały zatwierdzone:

-  Uchwałą nr 63/24 Komitetu Monitorującego Program FEDS 2021-2027 z dnia 11 stycznia 2024 r. ws. zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru projektów formalnych i merytorycznych specyficznych dla działania 5.2 w ramach Programu FEDS 2021-2027

-  Uchwałą nr 66/24 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 11 stycznia 2024 r. ws. zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru projektów formalnych i merytorycznych ogólnych dla Programu FEDS w ramach EFRR i FST

Regulamin wyboru projektów

pdf

564.6 KB

Obowiązujący od
26.03.2024

Wzór umowy/decyzji/porozumienia

zip

1.68 MB

Obowiązujący od
28.03.2024

zip

1.69 MB

Obowiązujący od
28.03.2024

Dokumenty

zip

1.16 MB

Obowiązujący od
28.03.2024

pdf

2 strony

147.21 KB

Obowiązujący od
28.03.2024

pdf

11 strony

319.87 KB

Obowiązujący od
28.03.2024

pdf

39 strony

494.78 KB

Obowiązujący od
28.03.2024

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

80%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

67 165 714 PLN

Data naboru

Początek

18.04.2024

Koniec

10.05.2024

Powiadom o starcie
Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Adres
Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
Polska

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

Gdzie szukać informacji?
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy
plac Wolności 4, pokój 206 (II piętro)
59-220 Legnica
Polska
FEDS.05.02-IZ.00-086/24