Nabór niekonkurencyjny nr FEDS.08.03-IZ.00-084/24 – projekt pn. Akademia zawodowców

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania 8.3 Dostęp do edukacji - ZIT
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

Wnioskodawcą/Beneficjentem w naborze będzie Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt będzie realizowany w partnerstwie.

Sposób wyboru projektów

  • niekonkurencyjny

Na co

Założeniem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów placówek kształcenia zawodowego z obszaru ZIT JOF poprzez podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli, naukę zawodu prowadzoną w rzeczywistym środowisku pracy (staże uczniowskie) oraz dostosowanie wyposażenia pracowni w szkołach. W projekcie wezmą udział uczniowie i kadra pedagogiczna ze szkół branżowych I stopnia oraz z techników (typ obligatoryjny 8.3.B, typy uzupełniające: 8.3.C, 8.3.D, 8.3.E, 8.3.F).

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu SOWA EFS dostępnego na stronie internetowej https://sowa2021.efs.gov.pl.

Logowanie do systemu SOWA EFS w celu złożenia wniosku będzie możliwe w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 02.04.2024 r. pod adresem https://sowa2021.efs.gov.pl.

Ważna informacja:

Już od 28.03.2024 r. Wnioskodawca będzie miał możliwość wcześniejszego przygotowania wniosku w systemie SOWA EFS, natomiast złożenie wniosku w tym systemie jako odpowiedź na nabór będzie możliwa od dnia rozpoczęcia naboru, tj. 02.04.2024 r.

Informacje dodatkowe i wskazówki

Alokacja przeznaczona na nabór: 7 376 154 PLN (środki unijne + środki budżetu państwa), w tym środki EFS+ - 6 454 135 PLN.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN (23 275 EUR)  przeliczona po kursie obowiązującym na marzec 2024 r. (1 EUR = 4,2965 PLN). Zgodnie z kryterium formalnym pn. „Kryterium minimalnej wartości projektu” jego wartość minimalna musi

wynosić co najmniej 100 000 PLN, natomiast z uwagi na zaakceptowaną przez IZ FEDS 2021-2027 fiszką projektową wartość projektu składanego w przedmiotowym naborze przekroczy 200 000 EUR (859 300 PLN). W związku z tym nie przewidujemy rozliczania kosztów bezpośrednich za pomocą kwot ryczałtowych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 70%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalfikowanych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 80%.

Minimalny udział wkładu własnego w ramach projektu wynosi 20% wydatków kwalfikowanych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1 Dostęp do edukacji (nabory w ramach IIT) i Działania 8.3 Dostęp do edukacji - ZIT w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (nabory niekonkurencyjne w ramach typu operacji 8.1.C (nabory w ramach IIT) i 8.3 B – ZIT). Kryteria wyboru projektów obowiązujące w naborze zostały opisane w Załączniku nr 2 dla naboru nr FEDS.08.03-IZ.00-084/24 do Regulaminu.

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W przypadku projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny nie przewiduje się możliwości wniesienia protestu.

Regulamin wyboru projektów

pdf

421.82 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

zip

993.61 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

Dokumenty

pdf

16 strony

63.25 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

zip

1.86 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

zip

1.83 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

zip

1.83 MB

Obowiązujący od
27.03.2024

pdf

3 strony

229.9 KB

Obowiązujący od
27.03.2024

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

80%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 376 154 PLN

Data naboru

Początek

02.04.2024

Koniec

30.04.2024

Powiadom o wynikach
Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Adres
Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
Polska

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

FEDS.08.03-IZ.00-084/24