Nabór konkurencyjny nr FEDS.07.09-IP.02-081/24. Aktywizacja osób na rynku pracy w projektach skierowanych do osób zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób konkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działania 7.9 Aktywizacja osób na rynku pracy.
Typ projektów:
7.9.C Projekty skierowane do osób zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:
•    Lokalne Grupy Działania, 
•    Izby gospodarcze, 
•    JST, 
•    Instytucje rynku pracy,
•    Instytucje otoczenia biznesu,
•    Pomioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, 
•    Partnerzy gospodarczy,
•    Organizacje zrzeszające pracodawców,
•    Organizacje pozarządowe,
•    Jednostki organizacyjne działające w imieniu JST,
•    Związki zawodowe,
•    Administracja rządowa,
•    MŚP.
 

Sposób wyboru projektów

  • konkurencyjny

Na co

Nabór obejmuje nabór projektów w ramach Działania 7.9 Aktywizacja osób na rynku pracy, 
typ 7.9.C Projekty skierowane do osób zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa.   

Zakres wsparcia: 

  • doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania (obligatoryjne),
  • pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby;
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy (w tym kwalifikacje rynkowe włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji);
  • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże.

Stosowane instrumenty i usługi rynku pracy realizowane w typie projektu 7.9.C opisane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, są realizowane w sposób i na zasadach określonych w tej ustawie i odpowiednich aktach wykonawczych do ustawy. 
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego naboru zamieściliśmy w Regulaminie wyboru projektu, który udostępniliśmy wraz z ogłoszeniem i załącznikami (w wersji elektronicznej) na stronie internetowej Programu FEDS 2021-2027 oraz na portalu Funduszy Europejskich adres portalu funduszy europejskich.

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Wnioski składają Państwo wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu SOWA EFS dostępnego na stronie internetowej SOWA EFS.

Logowanie do systemu SOWA EFS w celu wypełnienia i złożenia wniosku będzie możliwe w dniu rozpoczęcia naboru.

Do prawidłowego przygotowania projektu od strony merytorycznej pomocna będzie dla Państwa „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w systemie SOWA EFS w ramach programu FEDS 2021-2027”, dostępna wraz z Regulaminem wyboru projektów na stronie internetowej Programu FEDS 2021-2027, w sekcji „Nabory”.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Alokacja środków europejskich przeznaczona na nabór wynosi 50 600 000 PLN.


Minimalna wartość projektu:
Minimalna wartość projektu wynosi powyżej 200 000 EUR, tj. 859 300 PLN.


Do przeliczenia łącznego kosztu projektu stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty stosowany przez KE, aktualny na dzień ogłoszenia naboru (1 EUR = 4,2965 PLN).

Maksymalna wartość projektu:
Nie dotyczy.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 70%.
Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90% (70% środki UE, 20% współfinansowanie z budżetu państwa).


Minimalny wkład własny beneficjenta:
Minimalny udział wkładu własnego w ramach projektu wynosi co najmniej 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. 


Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy:
Procedurę odwoławczą reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
Procedurę odwoławczą opisaliśmy szczegółowo w Regulaminie wyboru projektów.
 

Ogłoszenie o naborze

docx

60.68 KB

Obowiązujący od
13.03.2024

Regulamin wyboru projektów

docx

252.13 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
13.03.2024

pdf

387.01 KB

Obowiązujący od
13.03.2024

pdf

189.64 KB

Obowiązujący od
13.03.2024

pdf

230.33 KB

Obowiązujący od
13.03.2024

Wzór umowy/decyzji/porozumienia

zip

1.93 MB

Obowiązujący od
13.03.2024

zip

1.84 MB

Obowiązujący od
13.03.2024

zip

1.84 MB

Obowiązujący od
13.03.2024

Dokumenty

pdf

15 strony

58.46 KB

Obowiązujący od
13.03.2024

pdf

76 strony

1.47 MB

Obowiązujący od
13.03.2024

docx

83.98 KB

Obowiązujący od
13.03.2024

Pytania i odpowiedzi

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

90% (70% środki UE, 20% współfinansowanie z budżetu państwa)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

65 057 143,00

Data naboru

Początek

14.03.2024

Koniec

24.04.2024

Termin rozstrzygnięcia

wrzesień 2024
Powiadom o wynikach
Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu

Punkt kontaktowy ds. Funduszy Europejskich
Adres
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Polska

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

71/39-74-110 lub 111
Gdzie szukać informacji?
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Polska
FEDS.07.09-IP.02-081/24