spotkanie

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Nabór nr FEDS.07.09-IP.02-081/24

Opublikowano: 26.03.2024
Dla kogo
Zapraszamy na wydarzenie przedstawicieli podmiotów zainteresowanych aplikowanie o dofinansowanie w naborze.
Informacje o konferencji/szkoleniu

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza przedstawicieli podmiotów zainteresowanym aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Naboru nr FEDS.07.09-IP.02-081/24.  Aktywizacja osób na rynku pracy w projektach skierowanych do osób zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa na spotkanie informacyjne.

 

Data i miejsce spotkania
Wrocław, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, budynek 3D – sala konferencyjna I piętro

9 kwietnia 2024 r. w godz. 10.00 – 14.00

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne - Wrocław, 9 kwietnia 2024 r.

i proszesłanie na adres e-mail: magdalena.wolfram@dwup.pl

najpóźniej do środy 03.04.2024 do godziny 12.00.

 

Liczba miejsc ograniczona.

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu otrzymacie Państwo najpóźniej w czwartek 04.04.2024r.

 

Agenda spotkania:

9.30 – 10.00  - rejestracja uczestników

10.00 - powitanie uczestników

10.15- 11.45 – informacje dotyczące konkursu (m.in. alokacja na konkurs, grupy docelowe, kryteria oceny)

11.45- 12.00 - przerwa

12.00 - 14.00 - informacje dotyczące konkursu (terminy składania wniosków, system oceny, generator wniosków)

 

Zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu na spotkanie oraz przekazywanych w trakcie spotkania.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) ., zwanego dalej RODO,

informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w celu rekrutacji i uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowym jest
 2. Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Ogrodowa 5b.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać poprzez e-mail: iod@dwup.pl, tel. 71 39 74 110
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i rozliczenia spotkania oraz wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.
 5. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w ww. celach są obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 oraz  art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dostawcy systemów informatycznych, specjalistyczne firmy, realizujące na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, IZ FEDS 2021-2027.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na potrzeby wdrażania/zamknięcia/ewaluacji FEDS 2021-2027 oraz do czasu zakończenia archiwizacji dokumentacji.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art.17 ust. 3 RODO), 
  a także prawo wniesienia sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
 10. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w spotkaniu.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO

Program

docx

533.94 KB

Obowiązujący od
26.03.2024

pptx

396.68 KB

Obowiązujący od
11.04.2024
Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin
, - |
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
budynek Dolnoslaskie Centrum Druku 3d
52-326 Wrocław
Polska
Magdalena Wolfram
magdalena.wolfram@dwup.pl

Temat

Nabory

Gdzie
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
budynek Dolnoslaskie Centrum Druku 3d
52-326 Wrocław
Polska