Nabór konkurencyjny nr FEDS.08.01-IZ.00-075/24 – kształcenie ogólne

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób konkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania 8.1 Dostęp do edukacji
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

Wnioski w naborze mogą składać następujące podmioty Wnioskodawcy/Beneficjenci: 


•    duże przedsiębiorstwa,
•    instytucje rynku pracy, 
•    jednostki naukowe,
•    jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
•    jednostki samorządu terytorialnego,
•    Kościoły i związki wyznaniowe,
•    Lokalne Grupy Działania,
•    MŚP,
•    niepubliczne instytucje kultury,
•    organizacje pozarządowe,
•    organizacje zrzeszające pracodawców, 
•    ośrodki kształcenia dorosłych,
•    szkoły i inne placówki systemu oświaty,
•    uczelnie.

Partnerem w projekcie może być tylko podmiot wskazany powyżej. 


W przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot niebędący organem prowadzącym szkołę projekt musi być realizowany w partnerstwie z organem prowadzącym taki podmiot. 
 

Sposób wyboru projektów

  • konkurencyjny

Na co

Wsparcie kształcenia ogólnego skierowane do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół specjalnych lub oddziałów specjalnych w ogólnodostępnych szkołach (typ obligatoryjny 8.1.B, typy uzupełniające: 8.1.D, 8.1.E, 8.1.F, 8.1.G). 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować


 

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu SOWA EFS dostępnego na stronie internetowej systemu.

Logowanie do systemu SOWA EFS w celu złożenia wniosku będzie możliwe w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 28.02.2024 r. na stronie internetowej. systemu. 

 

Poniżej do pobrania - Instrukcja wypełniania wniosku. 

 

Ważna informacja:


Już od 13.02.2024 r. Wnioskodawcy będą mieli możliwość wcześniejszego przygotowania wniosku w systemie SOWA EFS, natomiast złożenie wniosku w tym systemie jako odpowiedź na nabór będzie możliwa od dnia rozpoczęcia naboru, tj. 28.02.2024 r.
 

Informacje dodatkowe i wskazówki

Alokacja przeznaczona na nabór: 33 611 429 PLN (środki unijne + środki budżetu państwa), w tym środki EFS+ - 29 410 000 PLN.

Minimalna wartość projektu wynosi powyżej 872 360 PLN (200 000 EUR) i jest przeliczona po kursie obowiązującym na luty 2024 r. (1 EUR = 4,3618 PLN).

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 70%. 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 80%.

Minimalny udział wkładu własnego w ramach projektu wynosi 20% wydatków kwalifikowalnych.
 

 

Kryteria wyboru projektu zostały zatwierdzone Uchwałą nr 70/24 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1. Dostęp do edukacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (nabór konkurencyjny w ramach typu operacji 8.1.B) i stanowią one załącznik nr 2 do Regulaminu.
 

Wzór umowy/decyzji/porozumienia

zip

1.86 MB

Obowiązujący od
21.03.2024

zip

1.83 MB

Obowiązujący od
21.03.2024

zip

1.83 MB

Obowiązujący od
21.03.2024

Dokumenty

pdf

80 strony

438.11 KB

Obowiązujący od
12.02.2024

pdf

17 strony

64.54 KB

Obowiązujący od
12.02.2024

docx

84.56 KB

Obowiązujący od
12.02.2024

Pytania i odpowiedzi

pdf

964.67 KB

Obowiązujący od
13.03.2024

pdf

205.63 KB

Obowiązujący od
13.03.2024

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

80%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

33 611 429 PLN

Data naboru

Początek

28.02.2024

Koniec

17.04.2024

Powiadom o wynikach
Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Adres
Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
Polska

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

Gdzie szukać informacji?
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy
plac Wolności 4, pokój 206 (II piętro)
59-220 Legnica
Polska
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Bankowa 27
58-500 Jelenia Góra
Polska
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Polska
FEDS.08.01-IZ.00-075/24