Raport z konsultacji społecznych FEDS 2021-2027

Opublikowano: 22.09.2023
Typ dokumentu
Proces przygotowania programu FEDS 2021-2027

 

Zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057) projekt programu FEDS 2021-2027 podlegał konsultacjom z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
 

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika również z treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.  Według rozporządzenia państwa członkowskie przygotowują, we współpracy z partnerami, o których mowa w art. 8 ust. 1, programy w celu wdrażania Funduszy w odniesieniu do okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. (art. 21 ust. 1).
 

Ponadto w celu włączenia szerokiego grona interesariuszy prace nad projektem programu były prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) NR 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
 

 

Przygotowany projekt programu zgodnie z powyższymi zasadami został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 4810/VI/22 z dnia 18 stycznia 2022 r. i poddany konsultacjom społecznym w okresie 24 stycznia – 28 luty 2022 r.
 

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie dziękuje wszystkim partnerom społecznym i gospodarczym, w szczególności osobom, gremiom regionalnym, samorządom terytorialnym, organizacjom pozarządowym, uczelniom, przedsiębiorcom i instytucjom publicznym, które zgłosiły uwagi do projektu programu. Aktywny udział wszystkich interesariuszy w dyskusji na temat ukierunkowania środków europejskich na Dolnym Śląsku jest niezwykle cennym głosem i z pewnością przełoży się na udoskonalenie programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. 

docx

194.08 KB

Inne formaty
Obowiązujący od
22.09.2023