Nabór konkurencyjny numer FEDS.01.02-IP.01-097/24 - 1.2.D Bony na innowacje dla MŚP

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany konkurencyjny w sposób ze środków w ramach Priorytetu 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska, Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Typu projektów 1.2.D Bony na innowacje dla MŚP
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:

 • ośrodki innowacji,
 • uczelnie,
 • Instytucje otoczenia biznesu,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST),
 • jednostki naukowe.

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych, o których mowa w art. 41 ustawy wdrożeniowej.

Granty mogą być przyznawane wyłącznie na usługi B+R, których realizacja przyczyni się do opracowania rozwiązania innowacyjnego w skali przynajmniej tego przedsiębiorstwa ), możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, tj.: innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym – zgodnie z definicjami Podręcznika Oslo 2018 (Podręcznik Oslo 2018. Zalecenia dotyczące pozyskiwania prezentowania i wykorzystywania danych z zakresu innowacji, GUS 2020).

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć  wyłącznie w formie elektronicznej w CST2021 – aplikacji WOD2021, pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl/

 

Wniosek i instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie:

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu będzie udostępniony najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru w dedykowanej aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl/

 

Po zalogowaniu się do systemu WOD2021 będzie możliwe wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu i uzupełnienie go o załączniki (patrz poniżej w części dokumenty).

Instrukcja wypełniania wniosku znajduje się poniżej w części "dokumenty"

Kryteria wyboru projektów:

Ocena wniosków o dofinansowanie projektów prowadzona jest w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez KM FEDS 2021-2027.

Dla tego naboru obowiązują kryteria formalne i merytoryczne dla projektów grantowych zatwierdzone Uchwałą nr 80/24 Komitetu Monitorującego FEDS 2021-2027 z dnia 26 marca 2024 r., zamieszczone na stronie internetowej:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/sites/default/files/2024/03/5955/zal.%20do%20Uchwaly%2080%20-%201.2.D%20i%209.4.E%20grantowe%20konkurencyjne.pdf

Maksymalny poziom dofinansowania:

 1. Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania projektu grantowego nie może przekroczyć kwoty alokacji wskazanej w pkt. 5 regulaminu, tj. 18 700 000,00 PLN, pomniejszonej o 1 870 000,00 PLN przeznaczoną na procedurę odwoławczą.
 2. Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu (na poziomie wnioskodawcy – grantodawcy):
 1. w przypadku wsparcia niestanowiącego pomocy państwa: 70% wydatków kwalifikowalnych
 2. w przypadku wsparcia stanowiącego pomoc de minimis – maksymalnie 70 % wydatków kwalifikowalnych, przy czym:

  1. całkowita kwota pomocy de minimis udzielona jednemu przedsiębiorcy  (wnioskodawcy / beneficjentowi) w ciągu minionych trzech lat z różnych źródeł i w różnych formach wraz z wnioskowaną w ramach projektu kwotą pomocy de minimis podlega limitowi w wysokości wskazanej w przepisach prawa (patrz dodatkowo definicja „Pomoc de minimis”),
  2. do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis zastosowanie ma definicja „jednego przedsiębiorstwa”, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia de minimis,

 1. Wartość wsparcia na poziomie Grantobiorcy

Minimalna wartość wsparcia/grantu na jedno MŚP: 40 tys. PLN,

Maksymalna wartość wsparcia/grantu na jedno MŚP: równowartość w złotych 200 tys. EUR przeliczana wg kursu średniego NBP z dnia udzielenia wsparcia (grantu).

Wsparcie udzielone Grantobiorcy stanowi pomoc de minimis z maksymalnym poziomem dofinansowania 70 % wydatków kwalifikowalnych, przy czym:

  1. całkowita kwota pomocy udzielona jednemu przedsiębiorcy (wnioskodawcy / beneficjentowi) w ciągu minionych trzech lat z różnych źródeł i w różnych formach wraz z wnioskowaną w ramach projektu kwotą pomocy de minimis podlega limitowi zgodnie z § 8 rozporządzenia de minimis,
  2. do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis zastosowanie ma definicja „jednego przedsiębiorstwa”, o której mowa w § 2 ust. 1) rozporządzenia de minimis,

 

Dodatkowe dokumenty programowe:

 

Regulamin wyboru projektów

zip

1.76 MB

Obowiązujący od
29.04.2024
Uszczegółowienie
DIP

Wzór umowy/decyzji/porozumienia

zip

1.51 MB

Obowiązujący od
29.04.2024
Uszczegółowienie
DIP

Dokumenty

zip

1.12 MB

Obowiązujący od
29.04.2024
Uszczegółowienie
DIP

pdf

59 strony

195.96 KB

Obowiązujący od
29.04.2024
Uszczegółowienie
DIP

pdf

127 strony

2.79 MB

Obowiązujący od
29.04.2024
Uszczegółowienie
DIP

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja EFRR przeznaczona na nabór wynosi 18 700 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 1 870 000,00 PLN.

Data naboru

Początek

21.05.2024

Koniec

11.06.2024

Powiadom o wynikach
Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Punkt kontaktowy ds. Funduszy Europejskich
Adres
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Polska

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

71 776 58 13, 74 637 91 43
Gdzie szukać informacji?
Punkt Informacyjny Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
FEDS.01.02-IP.01-097/24