Nabór niekonkurencyjny nr FEDS.02.08-IZ.00-096/24 – Działanie 2.8 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych – ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu przeprowadzonego w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku
Działanie 2.8 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

Wnioski w naborze mogą składać następujące podmioty Wnioskodawcy/Beneficjenci: 

 1. Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie - Gmina Oborniki Śląskie;
 2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Żórawinie – Gmina Żórawina;
 3. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy - Gmina Miasto Oleśnica;
 4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Oleśnica - Gmina Oleśnica;
 5. Termomodernizacja istniejącego budynku UG Dobroszyce wraz z przebudową na inne cele publiczne – Gmina Dobroszyce.

Partnerem w projekcie mogą być tylko podmioty wskazane poniżej (z zastrzeżeniem warunków udzielania pomocy publicznej w projektach partnerskich):


•    Jednostki Samorządu Terytorialnego,
•    jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
•    Lokalne Grupy Działania,
•    podmioty ekonomii społecznej, 
•    podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.
 

Sposób wyboru projektów

 • niekonkurencyjny

Na co

Celem naboru jest wybór do dofinansowania następujących projektów realizowanych na obszarze ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ujętych na liście podstawowej zaopiniowanej pozytywnie przez IZ FEDS 2021-2027 i obowiązującej Strategii ZIT WrOF oraz w obowiązującym Porozumieniu terytorialnym w sprawie określenia zasad realizacji projektów strategicznych w ramach danego instrumentu terytorialnego: 

 

 1. Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie - Gmina Oborniki Śląskie;
 2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Żórawinie – Gmina Żórawina;
 3. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy - Gmina Miasto Oleśnica;
 4.  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Oleśnica - Gmina Oleśnica;
 5. Termomodernizacja istniejącego budynku UG Dobroszyce wraz z przebudową na inne cele publiczne – Gmina Dobroszyce.
   

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem aplikacji WOD2021.
Wnioskodawca, drogą mailową na adres osoby kontaktowej wskazanej w Fiszce, otrzyma od ION w dniu rozpoczęcia składania wniosków zaproszenie z linkiem do naboru, który umożliwi wypełnienie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji WOD2021.
 

Informacje dodatkowe i wskazówki

Alokacja przeznaczona na nabór: 8 604 887 PLN  
Minimalna wartość projektu: nie dotyczy.
Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 70% oraz 5% z Budżetu Państwa (dla projektów bez pomocy publicznej i de minimis).

Minimalny udział wkładu własnego na poziomie projektu wynosi 25% wydatków kwalifikowalnych.

Kryteria wyboru projektu zostały zatwierdzone:

 

 • Uchwałą nr 43/23 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów formalnych i merytorycznych specyficznych dla działania 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (IIT) oraz działania 2.8 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów niekonkurencyjnych;
 • Uchwałą nr 67/24 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych i merytorycznych ogólnych wyboru projektów dla  działań dedykowanych ZIT/IIT z zakresu EFRR oraz FST (działanie 9.6).

Do pobrania poniżej w sekcji dokumenty. 

Regulamin wyboru projektów

zip

909.83 KB

Obowiązujący od
26.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

Wzór umowy/decyzji/porozumienia

zip

1.68 MB

Obowiązujący od
26.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

Dokumenty

pdf

152 strony

2.8 MB

Obowiązujący od
20.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

zip

4.56 MB

Obowiązujący od
26.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

pdf

41 strony

501.23 KB

Obowiązujący od
26.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

pdf

10 strony

279.73 KB

Obowiązujący od
26.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

pdf

2 strony

147.21 KB

Obowiązujący od
26.04.2024

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

75%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 604 887 PLN

Data naboru

Początek

29.04.2024

Koniec

10.06.2024

Powiadom o wynikach
Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Adres
Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
Polska

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

Gdzie szukać informacji?
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Polska
FEDS.02.08-IZ.00-096/24