Nabór niekonkurencyjny nr FEDS.02.10-IZ.00-087/24 – Działanie 2.10 Ochrona przyrody i klimatu - ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, informuje o naborze wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działanie 2.10 Ochrona przyrody i klimatu - ZIT
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

Nabór przeprowadzany w trybie niekonkurencyjnym, ogłaszany na następujące projekty realizowane na obszarze ZIT Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT JOF) ujęte na liście podstawowej zaopiniowanej pozytywnie przez IZ FEDS 2021-2027  i obowiązującej Strategii ZIT JOF:

Wnioski w naborze mogą składać następujące podmioty Wnioskodawcy/Beneficjenci:

  1. Gmina Pielgrzymka dla projektu „Odtworzenie zabytkowego Parku w Twardocicach”;
  2. Gmina Miejska Kowary dla projektu „Oazy zieleni w miastach Kowary i Karpacz”;
  3. Gmina i Miasto Lwówek Śląski dla projektu „Modernizacja Parku Miejskiego wraz z fosą w mieście Lwówek Śląski”;
  4. Gmina Złotoryja dla projektu „Zagospodarowanie terenu parku w Wilkowie-Osiedlu”;
  5. Miasto Jelenia Góra dla projektu „Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze”.

Partnerem w projekcie mogą być tylko podmioty wskazane poniżej:

Jednostki naukowe, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, Lokalne Grupy Działania, MŚP, Organizacje pozarządowe, Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, Szkoły i inne placówki systemu oświaty, Uczelnie.

Sposób wyboru projektów

  • niekonkurencyjny

Na co

Ogłoszony nabór obejmuje typy projektów: Typ 2.10.A. Przywracanie i wzmacnianie usług ekosystemowych w ramach zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach miejskich i ich obszarach funkcjonalnych.

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Wnioskodawca, drogą mailową na adres osoby kontaktowej wskazanej w Fiszce, otrzyma od ION w dniu rozpoczęcia składania wniosków zaproszenie z linkiem do naboru, który umożliwi wypełnienie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji WOD2021.

Informacje dodatkowe i wskazówki

Alokacja przeznaczona na nabór: 8 115 900 PLN

Minimalna wartość projektu: nie dotyczy.

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 70% oraz 8% z Budżetu Państwa.


Minimalny udział wkładu własnego na poziomie projektu wynosi 22% wydatków kwalifikowalnych.

Kryteria wyboru projektu zostały zatwierdzone:

-  Uchwałą nr 37/23 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów formalnych i merytorycznych specyficznych dla działania 2.7 (IIT) oraz działania 2.10 – ZIT w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów niekonkurencyjnych -  Uchwałą nr 67/24 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych i merytorycznych ogólnych wyboru projektów dla  działań dedykowanych ZIT/IIT z zakresu EFRR oraz FST (działanie 9.6).

Regulamin wyboru projektów

pdf

630.71 KB

Obowiązujący od
28.03.2024

Wzór umowy/decyzji/porozumienia

zip

1.68 MB

Obowiązujący od
28.03.2024

Dokumenty

zip

1.67 MB

Obowiązujący od
28.03.2024

pdf

2 strony

147.21 KB

Obowiązujący od
28.03.2024

pdf

41 strony

501.23 KB

Obowiązujący od
28.03.2024

pdf

9 strony

216.19 KB

Obowiązujący od
28.03.2024

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

78%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 115 900 PLN

Data naboru

Początek

03.04.2024

Koniec

14.06.2024

Powiadom o wynikach
Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Adres
Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
Polska

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

Gdzie szukać informacji?
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Bankowa 27
58-500 Jelenia Góra
Polska
FEDS.02.10-IZ.00-087/24