Nabór niekonkurencyjny numer FEDS.09.04-IP.01-079/24, działania FEDS 9.4 Transformacja gospodarcza, typ 9.4 G. Inwestycje w infrastrukturę przedsiębiorstw ciepłowniczych, w tym [...]

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach Priorytetu 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działania 9.4 Transformacja gospodarcza, typu 9.4 G. Inwestycje w infrastrukturę przedsiębiorstw ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych prowadzące do zmiany źródeł energii i ciepła na układy efektywne z wykorzystaniem OZE oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

Sposób wyboru projektów

  • niekonkurencyjny

Na co

Zgodnie z SZOP zakres wsparcia dotyczy modernizacji sieci ciepłowniczej w celu poprawy efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych oraz w produkcję energii cieplnej:

– budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii ciepła (wykorzystujących OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami.

– remont i modernizacja sieci ciepłowniczych, pod warunkiem zastosowania ich do wykorzystania OZE.

Projekt musi wpisywać się w cel gospodarczy transformacji subregionu wałbrzyskiego zawarty w Programie FEDS 2021-2027 oraz w TPST.

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w CST2021 – aplikacji WOD2021, pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl/

Wniosek i instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie:

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu będzie udostępniony najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru w dedykowanej aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl/

Po zalogowaniu się do systemu WOD2021 będzie możliwe wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu i uzupełnienie go o załączniki (patrz poniżej w części „dokumenty”).

Informacje/wskazówki dot. technicznej obsługi aplikacji WOD2021 znajdują się na stronie internetowej:
https://instrukcje.cst2021.gov.pl/

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu będzie udostępniona najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru poniżej w części dokumenty.

 

Informacje dodatkowe i wskazówki

 Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosku o dofinansowanie projektów prowadzona jest w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzonych przez KM FEDS 2021-2027.

Dla tego naboru obowiązują Kryteria wyboru projektów w ramach FEDS 2021-2027 dla naborów niekonkurencyjnych, działania 9.4 zatwierdzone Uchwałą nr 27/23 Komitetu Monitorującego FEDS 2021-2027 z dnia 15 czerwca 2023 r., zamieszczone na stronie internetowej:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/sites/default/files/2023/11/4396/zal.-do-Uchwaly-KM-27-KRYTERIA-dz.-9.4-niekonkurencyjne.pdf

Maksymalny poziom dofinansowania:

A. dla wydatków objętych art. 46 GBER (pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy), zgodnie z ust 7. i 8.:

a.     dla średnich przedsiębiorstw – do 40 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b.     dla dużych przedsiębiorstw – do 30 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Intensywność pomocy można zwiększyć o 15 punktów procentowych w przypadku inwestycji wykorzystujących wyłącznie odnawialne źródła energii, ciepło odpadowe lub ich połączenie, w tym zieloną kogenerację.  

B. dla wydatków objętych art. 49 GBER (pomoc na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych, bezpośrednio związane z wydatkami wskazanymi w pkt A) , zgodnie z ust. 3. i 4.:

a.     dla średnich przedsiębiorstw  – do 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b.     dla dużych przedsiębiorstw – do 60 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

C. dla wydatków na prace przygotowawcze objętych rozporządzeniem Ministra  Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 intensywność pomocy do 70 % ,

      D. dla kosztów pośrednich (objętych ryczałtem) objętych rozporządzeniem Ministra  Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 intensywność pomocy do 70%, przy czym:

 

I. całkowita kwota pomocy de minimis udzielona jednemu przedsiębiorcy (wnioskodawcy/beneficjentowi) w okresie trzech lat z różnych źródeł i w różnych formach wraz z wnioskowaną w ramach projektu kwotą pomocy de minimis podlega limitowi w wysokości wskazanej w przepisach prawa;

II. do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis zastosowanie ma definicja „jednego przedsiębiorstwa”, o której mowa w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;

 

 

Regulamin wyboru projektów

zip

1.3 MB

Obowiązujący od
29.02.2024

Wzór umowy/decyzji/porozumienia

zip

1.69 MB

Obowiązujący od
29.02.2024

Dokumenty

pdf

60 strony

202.9 KB

Obowiązujący od
29.02.2024

zip

1.56 MB

Obowiązujący od
29.02.2024

pdf

2 strony

132.81 KB

Obowiązujący od
29.02.2024

pdf

57 strony

8.48 MB

Obowiązujący od
29.02.2024

pdf

148 strony

2.96 MB

Obowiązujący od
12.03.2024

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

22 500 000,00 PLN

Data naboru

Początek

15.03.2024

Koniec

30.04.2024

Powiadom o wynikach
Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Punkt kontaktowy ds. Funduszy Europejskich
Adres
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Polska

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

71 776 58 13, 74 637 91 43
Gdzie szukać informacji?
Punkt Informacyjny Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
FEDS.09.04-IP.01-079/24