Nabór konkurencyjny nr FEDS.02.07-IZ.00-078/24 - Typ 2.7.D Zrównoważone szlaki rowerowe dotyczące kanalizowania ruchu turystycznego na obszarach chronionych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób konkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działania 2.7 Ochrona przyrody i klimatu.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

Wnioski w naborze mogą składać następujące podmioty Wnioskodawcy/Beneficjenci: 

 • jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, 
 • Lasy Państwowe,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, w tym związki i stowarzyszenia JST,
 • uczelnie, jednostki naukowe, szkoły i inne placówki systemu oświaty, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • lokalne grupy działania, 
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • duże przedsiębiorstwa, MŚP.  

Partnerem w projekcie może być tylko podmiot wskazany powyżej. 


W przypadku Wnioskodawcy / Beneficjenta – państwowych jednostek budżetowych, mogą występować oni samodzielnie lub w partnerstwie z inną państwową jednostką budżetową
 

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Na co

Typ 2.7.D Zrównoważone szlaki rowerowe dotyczące kanalizowania ruchu turystycznego na obszarach chronionych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Zakres wsparcia obejmuje tworzenie, odnowienie szlaków rowerowych, w tym:

 • kompleksowe oznakowanie szlaków rowerowych znakami drogowymi (zgodnie z definicjami poniżej);
 • nasadzenia liniowe, punktowe drzew na terenach o wysokiej ekspozycji słonecznej cieniujące szlaki rowerowe.

Wsparciem będzie mogła być objęta także infrastruktura towarzysząca (m.in. toalety, w tym przenośne), parkingi rowerowe i stojaki rowerowe, punkty napraw rowerów, ciągi komunikacyjne, wiaty z miejscem do odpoczynku i grillowania), a także elementy małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci) – do 15 % kosztów kwalifikowalnych projektu.


Ponadto możliwe będzie finansowanie (do 20% kosztów kwalifikowalnych projektu) działań edukacyjnych jako elementu uzupełniającego tj. kampanii informacyjno-edukacyjnych zwiększających świadomość ekologiczną społeczeństwa, związanych bezpośrednio z realizowanym projektem, z zachowaniem standardów dostępności, z wykorzystaniem różnorodnych form i kanałów komunikacji, w celu dotarcia do możliwie największej liczby mieszkańców.


W ramach naboru nie będą finansowane wydatki na parkingi samochodowe i drogi dojazdowe.


Ponadto w ramach typu projektu 2.7.D  wyłącza się z możliwości dofinansowania wydatków dotyczących parków narodowych oraz projekty wykraczające poza obszar województwa dolnośląskiego. Natomiast w przypadku realizacji projektu na obszarach Natura 2000 pokrywających się z parkiem krajobrazowym lub rezerwatem przyrody konieczne będzie wskazanie we wniosku o dofinansowanie braku interwencji z programu krajowego FEnIKS
 

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem aplikacji WOD2021, dostępnej pod adresem: https://wod.cst2021.gov.pl.

Logowanie do systemu WOD2021 w celu wypełnienia i złożenia wniosku będzie możliwe w dniu rozpoczęcia naboru pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl.

 

Ważna informacja!

IZ FEDS informuje, iż załącznik obligatoryjny pn. „Oświadczenia specyficzne wnioskodawcy” nie dotyczy w naborze o nr FEDS.02.07-IZ.00-078/24.
Wobec tego Wnioskodawca z uwagi na wymagania techniczne generatora Wniosków „WOD” jest zobowiązany złożyć dokument pod nazwą „Oświadczenia specyficzne wnioskodawcy”, w którym zawarta jest następująca treść:

„Załącznik „Oświadczenia specyficzne wnioskodawcy” w naborze o nr FEDS.02.07-IZ.00-078/24 nie dotyczy i wobec tego załącznik ten nie podlegała ocenie wniosku o dofinansowanie.” 

Informacje dodatkowe i wskazówki

Alokacja przeznaczona na nabór: 68 571 429 PLN (środki unijne + środki budżetu państwa), w tym środki EFRR – 60 000 000 PLN.

Minimalna wartość projektu wynosi1 000 000 PLN.

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 70%. 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 80%.

Minimalny udział wkładu własnego w ramach projektu wynosi 20% wydatków kwalifikowalnych.
 

Dla naboru obowiązują Kryteria wyboru projektów w ramach FEDS 2021-2027, przyjęte Uchwałą Nr 46/23 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z 10 listopada 2023 r., a także kryteria zatwierdzone Uchwałą Nr 67/24 Komitetu Monitorującego FEDS 2021-2027 z 11 stycznia 2024 r., zamieszczone poniżej. 

 

 


 

Regulamin wyboru projektów

Wzór umowy/decyzji/porozumienia

Dokumenty

zip

1.94 MB

Obowiązujący od
28.02.2024

pdf

39 strony

494.78 KB

Obowiązujący od
28.02.2024

pdf

2 strony

147.21 KB

Obowiązujący od
28.02.2024

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

80%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

68 571 429 PLN

Data naboru

Początek

20.03.2024

Koniec

15.04.2024

Powiadom o wynikach
Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Adres
Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
Polska

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

Gdzie szukać informacji?
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Bankowa 27
58-500 Jelenia Góra
Polska
FEDS.02.07-IZ.00-078/24