Nabór niekonkurencyjny nr FEDS.03.01-IZ.00-076/24 – Działanie 3.1 Ekotransport miejski i podmiejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Fundusze Europejskie na rzecz mobilności miejskiej Dolnego Śląska, Działanie 3.1 Ekotransport miejski i podmiejski – ZIT
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

 Wnioski w naborze mogą składać następujące podmioty Wnioskodawcy/Beneficjenci:

1. Budowa Parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie - Gmina Oborniki Śląskie;

2. Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce - Gmina Kobierzyce.

Partnerem w projekcie mogą być tylko podmioty wskazane poniżej (z zastrzeżeniem warunków udzielania pomocy publicznej w projektach partnerskich):

                    jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,

                    jednostki Samorządu Terytorialnego,

                    organizacje pozarządowe,

                    organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,

                    zarządcy dróg publicznych,

                    zarządcy infrastruktury dworcowej.

 

 
 

Sposób wyboru projektów

  • niekonkurencyjny

Na co

Celem naboru jest wybór do dofinansowania następujących projektów realizowanych na obszarze ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WROF) ujętych na liście podstawowej zaopiniowanej pozytywnie przez IZ FEDS 2021-20272 i obowiązującej Strategii ZIT WROF: 


1. Budowa Parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie; 
2. Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce.
 

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem aplikacji WOD2021.
Wnioskodawca, drogą mailową na adres osoby kontaktowej wskazanej w Fiszce, otrzyma od ION w dniu rozpoczęcia składania wniosków zaproszenie z linkiem do naboru, który umożliwi wypełnienie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji WOD2021
 

Informacje dodatkowe i wskazówki

Alokacja przeznaczona na nabór: 5 355 343 PLN 
Minimalna wartość projektu: nie dotyczy.
Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 70%. 

Minimalny udział wkładu własnego na poziomie projektu wynosi 30% wydatków kwalifikowalnych.
 

Kryteria wyboru projektu zostały zatwierdzone:

 

  • Uchwałą nr 38/23 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów specyficznych formalnych i merytorycznych dla działania 3.1 ZIT oraz działania 3.2 IIT;
  • Uchwałą nr 67/24 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych i merytorycznych ogólnych wyboru projektów dla  działań dedykowanych ZIT/IIT z zakresu EFRR oraz FST (działanie 9.6).
     

Regulamin wyboru projektów

Wzór umowy/decyzji/porozumienia

zip

1.68 MB

Obowiązujący od
12.02.2024

Dokumenty

zip

1.72 MB

Obowiązujący od
12.02.2024

pdf

41 strony

501.23 KB

Obowiązujący od
12.02.2024

pdf

11 strony

233.68 KB

Obowiązujący od
12.02.2024

pdf

2 strony

147.21 KB

Obowiązujący od
12.02.2024

Pytania i odpowiedzi

Finanse

Maksymalny poziom/kwota dofinansowania projektów

70%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 355 343 PLN

Data naboru

Początek

13.02.2024

Koniec

15.04.2024

Powiadom o wynikach
Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Adres
Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
Polska

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

Gdzie szukać informacji?
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy
plac Wolności 4, pokój 206 (II piętro)
59-220 Legnica
Polska
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Bankowa 27
58-500 Jelenia Góra
Polska
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Polska
FEDS.03.01-IZ.00-076/24